Oświadczenie o dostępności

Publiczne Przedszkole w Cieszkowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczne Przedszkole w Cieszkowie.

Data publikacji strony internetowej: 20211-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola
 • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Karpińska
E-mail: przedszkolecieszkow@gmail.com
Telefon: 71 38 48 131

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Publiczne Przedszkole w Cieszkowie, ul. Kolejowa 10, 56-330 Cieszków

 1. Budynek Publicznego Przedszkola w Cieszkowie, ul .Kolejowa 10 posiada podjazd dla osób o specjalnych potrzebach, jest ogólnodostępny w godzinach pracy placówki.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest częściowo wolna od barier poziomych i pionowych – parter.
 3. Brak windy na piętro.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, sekretariat przedszkola).
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy).
 6. Przedszkole posiada miejsce parkingowe dla osoby o specjalnych potrzebach.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.
 2. Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.
 3. W przedszkolu można wykorzystać wideofony zamontowane przy wejściu do przedszkola.

Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 10
56-330 Cieszków